Abstract

Antimicrobial Evaluation of Terminalia chebula Retz