Patil, Shrishail Shital, 1Department of Pharmaceutics, 2Department of Pharmaceutical Chemistry, NET Pharmacy College, Navodaya Nagar, Mantralayam Road, Raichur – 584103, Karnataka, India